ਰਾਜਾ ਭਰਥਰੀ ਤੇ ਅਮਰ ਫਲ

    ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਰਾਜਾ ਭਰਥਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਤੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਸੁਣੀਂ ਜਿਸ…

Open chat